VERMEIRENVERMEIREN raþo riteòkrçslus kopð 1957. gada un ir nozîmîgs spçlçtâjs medicînas aprîkojuma jomâ. Gadu gaitâ VERMEIREN grupa ir specializçjusies riteòkrçslu, aprûpes gultu, atpûtas krçslu, komforta krçslu un visu citu produktu raþoðanâ, kas nepiecieðami pacientam vai lietotâjam, saglabâjot viòa patstâvîbu un mobilitâti.
Eiropas attîstîbas un izstrâdes komandas ir nodroðinâtas ar precîziem augsto tehnoloìiju rîkiem, kas nodroðina katra VERMEIREN raþotâ produkta uzticamîbu un kvalitâti.
Mûsdienâs VERMEIREN ir grupâ ir vairâk nekâ 750 darbinieki un tai ir meitasuzòçmumi Eiropâ un Âzijâ. VERMEIREN piegâdâ produkciju vairâk nekâ 45 pasaules valstîs.

NO SÂKOTNÇJÂS IECERES LÎDZ GALAPRODUKTAM - VERMEIREN RÛPÇJAS PAR KATRU SOLI.

Vermeiren© 2020 Vermeiren Group
RPR Antwerp 0427 753 964

Vermeiren on youtube
Vermeiren on linked in